งานแสดงสินค้าและอาหารไทย 22-26 กันยายน 2020

งานแสดงสินค้าและอาหารไทย 22-26 กันยายน 2020 😊
ทางบริษัทขอขอบคุณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้คัดเลือกให้เราเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ
โครงการ DITP Logistics Service Pavilion
ทางบริษัทยินดีและขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการมีเครื่องมือทางเทคโนโลยี
(โปรแกรมขนส่ง TMS / โปรแกรมคลังสินค้า WMS) เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันไปด้วยกันค่ะ