นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบริษัท โลจิสบอย จำกัด

12410 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบริษัท โลจิสบอย จำกัด

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 
        บริษัท โลจิสบอย จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านไอที โซลูชัน ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล และนำหลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด บริษัทตระหนักดีว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกิจ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 
        บริษัทได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้มั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ โดยที่ บริษัท โลจิส บอย จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยความไว้วางใจ และบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
        เพื่อให้ท่านทราบถึงแนวปฏิบัติของบริษัท โลจิส บอย จำกัด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวัตถุประสงค์ของ บริษัท โลจิส บอย จำกัด ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท โลจิส บอย จำกัด จึงขอแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ท่านทราบ โดยบริษัทจะดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งรวมถึง การขอความยินยอมและการให้ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 
        เพื่อแสดงความโปร่งใสของ บริษัท โลจิส บอย จำกัด ("บริษัทฯ") เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้รายละเอียด ดังนี้
 
 1. คำนิยาม

  ลูกค้า หมายถึง ผู้รับอนุญาตและ/หรือใช้บริการจากบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ที่อยู่ในระหว่างตัดสินใจซื้อ สินค้าและ/หรือใช้บริการจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการค้า กิจกรรมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผู้ติดต่อขอรับข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัทฯ เป็นต้น

  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ดำเนินงานให้แก่ลูกค้า เช่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการ พนักงานในบริษัท พนักงานในบริษัทของผู้รับจ้างของลูกค้า ผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฎในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการจากบริษัทฯ


  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูล

            2.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้

         (ก) โดยทางตรง ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เช่น การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Logis Boy POD การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน การส่งคำขอใช้บริการ การเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ การสอบถามข้อมูลการให้ความเห็นหรือคำติชม หรือส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล (E-mail) โทรสาร ไปรษณีย์ แอปพลิเคชัน เป็นต้น รวมถึงการที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ 

         (ข) โดยทางอ้อม บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ เช่น บุคคลที่สาม แหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ แหล่งข้อมูลการค้า เป็นต้น

         (ค) ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับเต็มรูปแบบ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านโดยท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 7. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการยกเลิกความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

            2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

            บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้

          (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รูปถ่าย ลายมือชื่อ เป็นต้น

          (ข) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล วันที่ให้บริการ ไอดีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Lind ID) ข้อมูลบนแอปพลิเคชัน Logis Boy POD ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น

          (ค) ข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำสัญญาเป็นลูกค้ากับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในสำเนาเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาภพ.20 หนังสือมอบอำนาจ สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม เป็นต้น

          (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า เช่น รหัสลูกค้า รายละเอียดการสั่งซื้อ การขนส่งสินค้า หมายเลขทะเบียนรถ ผู้รับสินค้า  เป็นต้น

          (จ) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า เช่น ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถ ผู้รับสินค้า ตำแหน่งที่ตั้ง เลขไมล์ เวลาในการจัดส่ง รูปถ่ายหลักฐานการจัดส่ง การให้คะแนนความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากการให้บริการ เป็นต้น รวมถึงเอกสารทางบัญชีจากการจัดส่ง เช่น ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

         (ฉ) ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้คุกกี้ (Cookies) ข้อมูลบนแอปพลิเคชัน Logis Boy POD หรือเทคโนโลยีอื่นๆ 

         (ช) ข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ท่านให้ความยินยอม เช่น ตำแหน่งจีพีเอส (GPS) (User Location Data) ข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์และภาพถ่าย (Data relating to files and photos)


  3. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

          (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อนำเข้าระบบ        
          ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
          ฐานสัญญา : เป็นการจำเป็นในการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเข้ามาสร้างเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ในระบบ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานในส่วนถัดไป ซึ่งบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการได้เลยหากปราศจากข้อมูลดังกล่าว
          ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : เป็นการจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไปใช้งานต่อได้โดยง่าย

          (ข) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานสำหรับการจัดส่ง
          ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
          ฐานสัญญา : เป็นการจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้า มาประกอบการวัดผลและตรวจสอบข้อมูลของการดำเนินงานสำหรับการจัดส่ง รวมถึงการแสดงข้อมูลต่างๆ ออกมาในรูปแบบของสรุปรายเที่ยว ซึ่งลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการได้เลยหากปราศจากข้อมูลดังกล่าว
         ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : เป็นการจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เช่น รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า รายละเอียดการจัดส่งสินค้า เป็นต้น 

         (ค) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการให้บริการ 
         ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
         ฐานสัญญา : เป็นการจำเป็นในการผลการดำเนินงานออกมาแสดงเป็นสรุปในรูปแบบต่างๆ เช่น Dashboard Report เป็นต้น
         ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : เป็นการจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

         (ง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีอยู่ในระบบมาใช้สำหรับออกเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รวมถึงใบหัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ บริษัท อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ในระบบ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเอกสารทางบัญชีในครั้งต่อไป
        ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
        ฐานสัญญา : เป็นการจำเป็นในการออกเอกสารทางบัญชีในรูปแบบต่างๆ หลังจากที่ผลการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์
        ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย : เพื่อจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบหัก ณ ที่จ่าย โดยเป็นไปตามและกฎหมายหรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
       
  4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

            บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้

            (ก) บริษัทในเครือ คู่สัญญา พันธมิตรหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษา ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ทนายความ ผู้ตรวจสอบภายนอก คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการ ฯลฯ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเป็นสำคัญ

            (ข) บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด หรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น ศาล การดำเนินการตามคำร้องขอจากแต่ละหน่วยงานรัฐตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอื่นๆ


  5. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

           บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บ ประมวลผล ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่สัญญายังคงมีผลบังคับใช้อยู่ และเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่สิ้นสุดสัญญากับบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วจะทำลายข้อมูล/เอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม

          ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้เก็บรักษาข้อมูล/เอกสารดังกล่าวต่อไปอีก บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูล/เอกสารนั้นไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูล/เอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม

         บริษัทมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศที่มีมาตรฐาน แนวทางการควบคุมการใช้งานข้อมูลตามระดับความสำคัญ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อควบคุมการใช้งานข้อมูลให้ปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยนโยบายและแนวทางการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลจะบังคับใช้กับบุคคลและผู้ให้บริการภายนอกที่เชื่อมต่อหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายใต้การดูแลรับผิดชอบโดยตรงของบริษัท นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้กับบริษัทอย่างเข้มงวด


  6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

            ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

              (1) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ  (หากมี)

             (2)  ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งขอรับสำเนาส่วนบุคคล และขอให้เปิดเผยการได้กรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน (หากมี)

             (3) ท่านมีสิทธิในการขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

             (4) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน

             (5) ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

             (6) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน

             (7) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

             (8) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

            สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหากบริษัทมีประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้ เช่น เจ้าของข้อมูลหรือลูกค้ายังมีการใช้บริการอยู่ หรือบริษัทต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแม้ว่าเจ้าของข้อมูลจะยุติความสัมพันธ์กับบริษัทแล้วก็ตาม เป็นต้น


  7. รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล         

            หากท่านต้องการสอบถาม หรือมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท โลจิส บอย จำกัด

                                       สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

                                       ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

                                       เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

                                       บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

                                       เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

                                       ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต

                                       อีเมล์ DPO@tfg.co.th


            สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ https://www.logisboysolutions.com/

  8. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

            เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว  โดยบริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ อันประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน Logis Boy POD, PICK U, CZONE DRIVER, SMART DRIVER, และ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์อื่น ภายใต้การพัฒนาของบริษัท โลจิสบอย จำกัด ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

            หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เลื่อนการมีผลใช้บังคับออกไป ให้ถือว่าเอกสารแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ฉบับนี้ เลื่อนการบังคับใช้ออกไปด้วยเช่นกัน โดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับทั้งฉบับ

(ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2566)
...............................................................................

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้